Câu chuyện nhỏ - Trí tuệ lớn / Biên soạn: Nguyễn Thị Vi Khanh. - Hà Nội : Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt : Văn học. - 155tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống)

Câu chuyện nhỏ - Trí tuệ lớn / Biên soạn: Nguyễn Thị Vi Khanh. - Hà Nội : Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt : Văn học. - 155tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống)

Gồm những câu chuyện về cách hành xử và cách làm người, qua đó ngộ ra triết lý nhân sinh, bài học đối nhân xử thế trong cuộc sống

Số ĐKCB :  M.103071, M.103072, VV.071530