Quán triệt sâu sắc phương châm “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong những nhiệm kỳ trước đây, đặc biệt là nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng vừa tập trung lãnh đạo thực hiện thành công, tạo đột phá rõ nét trong phát triển kinh tế-xã hội, vừa tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận sâu rộng toàn xã hội vì mục tiêu xây dựng Đà Nẵng năng động, an bình và đáng sống.

 

Đánh giá tổ chức Đảng cơ bản đúng thực chất

Đảng bộ thành phố hiện có 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Trong đó có 7 Đảng bộ quận, huyện, 9 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, 2 Đảng bộ cơ sở giao quyền cấp trên cơ sở, 2 Đảng bộ cơ sở được ủy quyền với 605 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, hơn 47.000 đảng viên. Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng, từ năm 2010 đến đầu năm 2015, công tác xây dựng TCCS Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được Đảng bộ thành phố tiến hành thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực. Các TCCS Đảng yếu kém được tập trung củng cố, kiện toàn; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; vai trò của Bí thư chi bộ và cấp ủy được coi trọng. Đảng bộ thành phố đã triển khai đề án bố trí, sắp xếp lại một số TCCS Đảng phù hợp với sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Công tác đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng thực chất. Hằng năm hơn 80% số TCCS Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó, hơn 20% số TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Số đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, trong đó hơn 12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, bình quân mỗi năm Đảng bộ thành phố phát triển hơn 2.000 đảng viên mới, bảo đảm yêu cầu về chất lượng. Riêng năm 2014, phát triển 2.406 đảng viên mới, trong đó có 1.066 đảng viên nữ. Việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện tốt. Các TCCS Đảng kịp thời giới thiệu đảng viên về sinh hoạt ở địa bàn khu dân cư, giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy nơi cư trú. Qua đó thắt chặt mối quan hệ đảng viên với quần chúng.

Tăng cường chỉnh đốn Đảng

Trong công tác chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Nổi bật là công tác chính trị, tư tưởng luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức; chủ động theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng chính trị và dư luận xã hội. Thành phố làm tốt công tác thông tin thời sự, chính sách, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thi đua thực hiện tốt các chủ trương của thành phố, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc “làm theo” đi vào chiều sâu, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua thực hiện, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Đi liền với đó là ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU “Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”, với nội dung cốt lõi “5 xây, 3 chống” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xem đây là một tiêu chí quan trọng khi tổng kết, đánh giá, phân loại TCCS Đảng và đảng viên hằng năm.

VIỆT DŨNG

theo baodanang.vn ngày 02/02/2015