luuquangvuluuquangvuTôi và chúng ta. Lời thề thứ chín. Hồn Trương Ba - Da hàng thịt : Tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí Minh/ Lưu Quang Vũ. - Hà Nội : Sân khấu, 2003. - 452tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.068686, VV.057703