vanchuongvanchuongRừng khô, suối cạn, biển độc... và văn chương : Phê bình sinh thái / Nguyễn Thị Tịnh Thy. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2017. - 625tr. : ảnh ; 21cm

Giới thiệu các khái niệm tiền đề lý thuyết và thành tựu của văn học sinh thái, phê bình sinh thái trên thế giới. Ứng dụng lý thuyết phê bình sinh thái để nghiên cứu văn chương, thể hiện tính tương thích của lý thuyết trong việc phân tích những thể loại, tác phẩm, tác giả văn học cụ thể

Số ĐKCBVV.075537, M.113713, M.113712