lamlailamlaiLàm lại từ đầu : Hãy thêm số 1 vào cuộc đời bạn khi bạn đang bắt đầu từ số 0 / Takafumi Horie ; Người dịch: Đặng Thủy Tiên. - Hà Nội : Văn hóa Văn Nghệ; Công ty Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Hải Đăng, 2018. - 225tr. ; 19cm

Chia sẻ về cách thức để bạn có được lạc quan, xây dựng lại cuộc sống sau khi đã mất tất cả mọi thứ và nhấn mạnh rằng mọi thứ bắt đầu không phải từ "tiêu cực" mà luôn bắt đầu từ "số 0". Điều quan trọng là phải tiến lên phía trước bằng cách thêm "1" dần dần và xây dựng lại cuộc đời của bạn

Số ĐKCBM.120049, M.120048, VV.078183