wildridewildrideChuyến đi bão táp : Những câu chuyện chưa kể về hành trình thống trị thế giới của Uber / Adam Lashinsky ; Người dịch: Nguyễn Thụy Khánh Chương. - Hà Nội : Công ty Sách Alpha : Công thương, 2017. - 300tr. : minh họa ; 23cm

Số ĐKCBM.112727, M.112728, VL.015191