banvebanveBàn về cách sống = Trois amis en quête de sagesse : Đối thoại giữa triết gia, bác sỹ và nhà sư / Christophe André, Alexandre Jollien, Mathieu Ricard ; Người dịch: Thiên Nga. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội : Công ty sách Thái Hà, 2018. - 361tr. ; 24cm
Kí hiệu khoVL.016763, M.120411, M.120412