ltltCác lý thuyết và phương pháp văn học / Saite - Beuve,...[và những người khác] ; Người dịch: Đỗ Lai Thúy,...[và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 558tr. ; 22cm

Kí hiệu kho : M.122389, VL.017205, M.122388