sxtmsxtmSản xuất thông minh trong công nghiệp 4.0 / Hà Minh Hiệp (chủ biên), Nguyễn Văn Khôi. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2019. - 294tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Trình bày về sản xuất thông minh, tương lai của sản xuất tự động hoá trong cách mạng công nghiệp 4.0; một số vấn đề nghiên cứu hiện tại và tương lai về sản xuất thông minh; các tiêu chuẩn trong sản xuất thông minh; công cụ thiết kế và cải tiến hệ thống sản xuất thông minh ; định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận, triển khai sản xuất thông minh ở Việt Nam
Số ĐKCB : M.122959, M.122958, VL.017308