timhieutimhieuTìm hiểu quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân - Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất / Hệ thống: Nguyễn Thị Chi. - Hà Nội : Lao động, 2019. - 389tr. ; 28cm
Tìm hiểu quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình, cây lâu năm), các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất
Số ĐKCB : VL.016956