dothaidothaiNghệ thuật kiếm tiền của người Do Thái / Trần Linh ; Người dịch: Lê Tiến Thành. - Thanh Hóa : Công ty Văn hóa Văn Lang; Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 207tr. ; 21cm
Trình bày thói quen tư duy, triết lý kinh doanh và phương thức xử thế của người Do Thái nhìn từ góc độ lịch sử, văn hóa dân tộc cũng như thái độ sống và quan niệm về đạo làm người của dân tộc này
Số ĐKCBVV.076710, M.116071, M.116072, LC.031878, LC.031879, LC.031880