lktnlktnMột số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Lê Anh Vũ (chủ biên),...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2017. - 334tr. : bảng ; 24cm
Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về liên kết vùng; thực trạng liên kết nội vùng Tây Nguyên; quan điểm, giải pháp đẩy mạnh liên kết nội vùng Tây Nguyên đến năm 2020
Số ĐKCB : VL.016661, M.119808, M.119807