giaiphapgiaiphapCác hiện tượng cực đoan và thiên tai đối với nông nghiệp và giải pháp ứng phó / Nguyễn Văn Viết. - Hà Nội : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2019. - 391tr. : minh họa ; 21cm
Những hiện tượng cực đoan ở trên thế giới và Việt Nam, ảnh hưởng của khí hậu cực đoan với sản xuất nông nghiệp. Tác động của hiện tượng Enso đến khí hậu và nông nghiệp Việt Nam. Các giải pháp ứng phó với khí hậu cực đoan trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam...
Số ĐKCB : M.121761, M.121762, VV.078903