Ngày 17 tháng 02 năm 2012. Tại Thư viện tỉnh Kontum, Liên chi hội thư viện Nam Trung bộ Tây nguyên đã tổ chức cuộc họp liên chi hôi. Đến dự có lãnh đạo các thư viện trong liên chi hội và cán bộ phụ trách tin học tại các thư viện thành viên.

Ngày 17 tháng 02 năm 2012. Tại Thư viện tỉnh Kontum, Liên chi hội thư viện Nam Trung bộ Tây nguyên đã tổ chức cuộc họp liên chi hôi. Đến dự có lãnh đạo các thư viện trong liên chi hội và cán bộ phụ trách tin học tại các thư viện thành viên.

Tại cuộc họp lãnh đạo các thư viện đã họp bàn kế hoạch tổ chức các cuộc trưng bày triển lãm trong năm 2012 như:

- Trưng bày sách nhân kỷ niệm ngày giải phóng 4 tỉnh Tây nguyên.

- Tổ chức hội thảo về  40 năm chiến thắng Đắc Tô, Tân Cảnh.

- Tổ chức một CSDL sách gồm sách địa chí của các Thư viện Thành viên.

Cuộc họp đã thống nhất thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2012.