UBND thành phố vừa thống nhất ban hành danh mục các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2018. Theo đó, kinh phí tổ chức các hoạt động nêu trên từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2018 của các đơn vị và nguồn xã hội hóa.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận Hải Châu và Sơn Trà tham gia phối hợp tổ chức theo danh mục đã được thống nhất; chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và khắc phục những tồn tại trong công tác tổ chức năm 2017; chú trọng tuyên truyền, tăng cường nguồn kinh phí xã hội hóa.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao làm cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện; chủ động đề xuất UBND thành phố các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đề xuất tổ chức thí điểm hoạt động mới và danh mục các hoạt động trong những năm tiếp theo.

DÂN HÙNG

theo baodanang.vn

Thứ Bảy, 06/01/2018