In bài này
Chuyên mục: Sách Đà Nẵng

Ghi lại những sự kiện lịch sử, những cuộc đấu tranh dẫn đến cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nhân dân Đà Nẵng. Công tác xây dựng chính quyền, quá trình chuẩn bị  kháng chiến và những chiến thắng nổi bật, những cuộc đấu tranh vang dội của quân và dân Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954

Thông tin xuất bản: Nxb.Đà Nẵng: Đà Nẵng, 1996

Số đăng ký:DNG.002046

Tài liệu số