In bài này
Chuyên mục: Sách Đà Nẵng

Giới thiệu thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ: Thời kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975-1996); thời kỳ trực thuộc Trung ương (1997-2015)

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 1997

Số đăng ký:DNG.003545, DNG.003565, DNG.003564

Tài liệu số