evaevaBảy nàng con gái của Eva = The seven daughters of eve : Ngành khoa học giúp tìm ra cội nguồn / Bryan Sykes ; Người dịch: Ngô Toàn, Mai Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 325tr. : bản đồ ; 21cm. - (Khoa học khám phá)

Những kiến thức được trình bày một cách khéo léo, sinh động về quá trình tiến hoá của con người. Sự di truyền của các gen và sự phát triển của ADN

Số ĐKCBVV.076058