dothaidothaiBí quyết kinh doanh của người Do Thái / Tổng hợp, biên soạn: Tri thức Việt. - Tái bản lần 3. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2017. - 223tr. ; 21cm

Trình bày những bước, những ý tưởng và một số cách kinh doanh của người Do Thái như: Tuân thủ giao ước và biết lách luật; thành tín giữ cho quan hệ làm ăn được mãi trường tồn, trí tuệ trong kinh doanh, trí tuệ kinh doanh của thương nhân Do Thái...

Số ĐKCBM.111962, VV.074968, M.111961