namphuongnamphuongNam Phương - Hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn / Lý Nhân Phan Thứ Lang. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2017. - 183tr. : ảnh ; 21cm

Phác thảo những nét chính về chân dung cuộc đời và những sự kiện lịch sử Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn

Số ĐKCBM.115894, VV.076665, M.115895