loanloanTác giảIsabelle Muller
Người dịch: Trương Hồng Quang
Loan - Từ cuộc đời của một con phim phượng hoàng
Cuốn sách ghi lại những năm tháng đắng cay của cuộc đời bà Loan tên thật là Đậu Thị Cúc qua lời kể của tác giả Isabelle Müller
Thông số : Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 403tr. : ảnh ; 20cm
Kí hiệu kho : M.115764, M.115765, VV.076621