ctngamctngamThiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm / Võ Trọng Hùng. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - xii, 618tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm

Trình bày tổng quan về công tác thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm; các công trình ngầm khai thác khoáng sản; thiết kế giếng đứng, đường lò bằng, lò nghiêng và sân giếng; thiết kế các hầm trong sân giếng, đường hầm đường sắt, đường hầm xuyên núi, đường hầm giao thông dưới nước... và các giải pháp hoàn thiện thiết kế qui hoạch, cấu tạo các công trình ngầm này

Số ĐKCBVL.015858, M.115682, M.115681