bongsongbongsongTác giả : Cornelia Funke, Lionel Wigram
Minh hoạ: Cornelia Funke ; Người dịch: Trần Tố Linh
Những cái bóng sống
Thông số : Hà Nội : Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 397tr. : tranh vẽ ; 21cm
Kí hiệu kho : M.106418, M.106419, VV.072954