tamlihoctamlihocTâm lí học sư phạm đại học/ Biên soạn: Nguyễn Thạc (ch.b.), Phạm Thành Nghị. - In lần thứ 3, có chỉnh lí. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2014. - 194tr. ; 21cm

Khái quát chung về tâm lí học sư phạm đại học.Những cơ sở tâm lý của công tác giáo dục sinh viên. Đặc điểm tâm lí các dạng hoạt động cơ bản của sinh viên. Một số cơ sở tâm lí học của hoạt động dạy học ở đại học. Nhân cách và hoạt động của người cán bộ giảng dạy đại học

Số ĐKCBM.096374, M.096373, VV.069516