mindmindCách chinh phục toán và khoa học = A mind for numbers : Ngay cả khi bạn vừa trượt môn đại số / Barbara Oakley ; Dịch: Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Kim Phụng. - Hà Nội : Thế giới : Công ty Sách Alpha, 2018. - 345tr. : ảnh, hình vẽ ; 24cm
Trình bày những phương pháp để nâng cao kỹ năng và kỹ thuật học tập hiệu quả trong môn toán và khoa học
Số ĐKCBM.116302, M.116303, VL.015996