Thư viện KHTH Tp. Đà Nẵng nghỉ phục vụ bạn đọc từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018.

Các bạn có sách trả hạn trong thời gian này có thể trả sau lễ hoặc truy câp vào trang 

opac.thuvien.danang.gov.vn để gia hạn.

Thư viện KHTH Đà Nẵng kính thông báo