sucmanhsucmanhSức mạnh của những việc nhỏ = The power of small : Tại sao những việc nhỏ làm nên sự khác biệt? / Linda Kaplan Thaler, Robin Koval ; Người dịch: Nguyễn Thị Hằng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 183tr. ; 21cm

Chia sẻ những câu chuyện của tác giả, qua đó cho thấy ý nghĩa quan trọng từ những việc nhỏ trong mọi lĩnh vực lại là tiền đề để tạo ra nhiều điều lớn lao trong cuộc sống nếu bản thân có sự mạnh mẽ phấn đấu

Số ĐKCBM.117624, M.117623, VV.077212