doitacdoitacTừ kẻ thù thành đối tác : Việt Nam - Hoa Kỳ và chất da cam / Lê Kế Sơn, Charles R. Bailey. - Hà Nội : Thế giới, 2018. - xiii, 258tr. : ảnh ; 23cm

Đề cập đến những khó khăn trong tiếp cận việc sử dụng chất da cam trong chiến tranh Việt Nam. Nguồn gốc và tác hại của nó đến hệ sinh thái, cũng như về mối quan hệ mà Việt Nam và Hoa Kỳ cần xây dựng để hỗ trợ các cộng đồng vẫn đang phải đương đầu với những hậu quả do phơi nhiễm chất da cam

Số ĐKCBM.118771, VL.016444