khoahockhoahocKhoa học kỳ diệu/ Biên dịch, giới thiệu: Dương Ngọc Lê, Nguyễn Duy Sơn. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 247tr. : ảnh ; 21cm. - (Khoa học thú vị thế kỷ 21)

Cung cấp các kiến thức khoa học phổ thông trong các lĩnh vực: thông tin liên lạc, nguồn năng lượng tự nhiên, môi trường, khoa học cơ thể người, sự ăn, mặc, ở, đi lại trong tương lai, nguyên vật liệu, khoa học vũ khí, điện tử điện lạnh, giao thông vận tải và những thành tựu khoa học thế kỉ 21 cũng như trong tương lai

Số ĐKCBM.094460, M.094461, VV.068646, THN.022573, THN.022574, THN.022575