Sơ đồ cơ cấu tổ chứcSơ đồ cơ cấu tổ chức 

I. Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc
- Giám đốc: là người đứng đầu Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về mọi hoạt động của Thư viện và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Phó Giám đốc: giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo Thư viện, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy nhiệm cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Thư viện.
II. Các phòng chuyên môn:
1. Phòng nghiệp vụ:
Nhiệm vụ:
- Tham mưu, xây dựng vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm; Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện mới (Phân loại theo chuẩn DDC 23; Biên mục, mô tả theo chuẩn AACR II và khổ mẫu MARC 21; Định từ khóa theo Bộ Từ khóa chuẩn của Thư viện Quốc gia Việt Nam)
- Tổ chức, bảo trì CSDL biểu ghi thư mục tài liệu (về nội dung) nhằm bảo đảm tính chính xác và hiệu quả.
- Nghiên cứu, ứng dụng các chuẩn quốc tế và quốc gia liên quan đến nghiệp vụ thư viện; Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện KHTH và cán bộ thư viện quận, huyện, cơ sở; Hướng dẫn, tư vấn cho cán bộ thư viện các tỉnh thành, cơ quan thông tin khác về nghiệp vụ thư viện.
2. Phòng công tác bạn đọc:
Nhiệm vụ: Cấp và gia hạn thẻ bạn đọc; Cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện thông qua các phòng phục vụ như: Phòng Đọc tổng hợp, Phòng Báo - Tạp chí, Phòng Địa chí - Tra cứu, Phòng Mượn, Phòng Thiếu nhi và các phòng đọc chuyên biệt khác; Phối hợp tham gia công tác trưng bày, triển lãm tài liệu.
3. Phòng Thông tin - Thư mục:
Nhiệm vụ: Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục; Hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác; Tổ chức, xây dựng, củng cố và phát triển hoạt động thư viện quận huyện, phòng đọc sách cơ sở; Quản lý, xử lý kho sách luân chuyển và thực hiện công tác phục vụ ngoài Thư viện; Trích báo – tạp chí chỉ chỗ về Đà Nẵng.
4. Phòng Hành chính -  Tổ chức:
Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, tài chính - kế toán, thống kê - báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động của Thư viện; Tham mưu, tổ chức sắp xếp cơ cấu nhân sự của đơn vị; Tiếp nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, sách biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác. Phục hồi, bảo quản tài liệu; Thực hiện việc theo dõi, quản lý tài sản đơn vị; Quản lý công tác bảo vệ, vệ sinh; Khắc phục, sửa chữa các sự cố hỏng hóc…
5. Phòng Tin học:
Nhiệm vụ:
- Quản trị, duy trì và phát triển hệ thống thông tin của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng;
    - Đề xuất, xây dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin theo các chuẩn nghiệp vụ thư viện; Quản trị các CSDL; Tập trung cơ sở dữ liệu cho toàn bộ hệ thống thư viện công cộng, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tại thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức, quản lý, phục vụ theo yêu cầu độc giả tại phòng Đa Phương tiện; Cập nhật  và quản lý trang website Thư viện; Tham mưu, xây dựng thư viện điện tử và cách thức tổ chức phục vụ thư viện điện tử hiệu quả; Số hóa tài liệu địa chí và biên mục tài liệu số hóa theo chuẩn Dublin Core; In thẻ bạn đọc.


THÔNG TIN CÁ NHÂN BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Phạm Hồng Thái
Số điện thoại phòng làm việc: 02363.600.304
Số điện thoại di động:  0905.026.149
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phó Giám đốc: Vũ Thị Ân
Số điện thoại phòng làm việc: 02363.812.176
Số điện thoại di động:  0993.269.693
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc: Lê Thị Bích Phượng
Số điện thoại phòng làm việc: 02363.828208
Số điện thoại di động:  0914.017.503
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

THÔNG TIN CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Nghiệp vụ:

Điện thoại:02363.849.914

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hậu - Số điện thoại di động: 0935.241.901

2. Phòng Công tác Bạn đọc:

Điện thoại: 02363.849.912 - 02363.849.913

Phó trưởng phòng: Lê Thị Xuân - Số điện thoại di động: 0914.487.762

Phó trưởng phòng: Mai Đình Phố Châu - Số điện thoại di động: 01222.303.004

3. Phòng Thông tin Thư mục:

Điện thoại: 02363.817.123

Trưởng phòng: Hà Thị Thanh Trúc - Số điện thoại di động: 0934.801.805

Phó trưởng phòng: Đỗ Như Tuấn - Số điện thoại di động: 0905.001.774

4. Phòng Tin học:

Điện thoại: 0236.3849916

Trưởng phòng: Phạm Xuân Thu

Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Minh - Số điện thoại di động:0905.118.994

5. Phòng Hành chính - Tổ chức:

Điện thoại: 02363.827.533

Trưởng phòng: Vũ Thị Thành - Số điện thoại di động: 0935.222.055

Phó trưởng phòng: Huỳnh Thị Thu Thủy - Số điện thoại di động: 0905.606.014