SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 20198

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi giờ mở cửa phục vụ bạn đọc tại Thư viện KHTH Đà Nẵng

 
   

 

Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng kính thông báo

Kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, lịch phục vụ của Thư viện có thay đổi như sau:

Từ thứ Ba đến thứ Năm:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 20h30

Thứ Sáu:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

                   - Buổi chiều: Đóng cửa để làm công tác nội dịch (dọn dẹp vệ sinh phòng ốc và sắp sếp lại tài liệu sau 1 tuần phục vụ).

Thứ Bảy và Chủ Nhật:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00

Thứ Hai: Nghỉ phục vụ

Thư viện kính thông báo bạn đọc được biết./.