huehueHuế - Triều Nguyễn một cái nhìn / Trần Đức Anh Sơn. - Hà Nội : Thế giới : Công ty sách Omega Việt Nam, 2018. - 710tr. : bảng, ảnh ; 21cm

Số ĐKCBM.119830, M.119829, VV.078110