raocanraocanCác rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : Sách tham khảo / Lê Du Phong,...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 399tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.078031, M.119823, M.119822