sstbsstbCông nghệ hỗ trợ sinh sản trên bò / Hoàng Nghĩa Sơn (chủ biên), Nguyễn Văn Hạnh. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
, 2019. - 323tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
Sơ lược lịch sử và triển vọng công nghệ hỗ trợ sinh sản trong chăn nuôi bò. Trình bày các công nghệ hỗ trợ sinh sản trên bò bao gồm: Điều khiển chu kỳ sinh sản ở bò, thụ tinh nhân tạo bò. gây siêu bài noãn và cấy truyền phôi, nuôi thành thục trứng in vitro, kỹ thuật IVF trên bò, kỹ thuật ICSI trên bò, nhân bản vô tính bò...
Số ĐKCB : M.122918, M.122919, VL.017301