dangphai1dangphai1Chính trường Hoa Kỳ - Lịch sử Đảng phái = The life of the parties / A. James Reichley ; Người dịch: Thủy Tiên. - Hà Nội : Thế giới : Công ty Sách Omega Việt Nam, 2019. - 701tr. ; 24cm
Cung cấp các kiến thức về lịch sử các chính đảng ở Mỹ, hệ thống đảng phái cùng sự vận hành của các hệ thống đảng phái trong thể chế chính trị Hoa Kỳ
Số ĐKCB : M.121829, M.121830, VL.017075