ximangximangCông nghệ đất trộn xi măng (SCM) gia cố nền đất yếu / Trần Nguyễn Hoàng Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2019. - 547tr. : minh họa ; 24cm
Giới thiệu công nghệ đất trộn xi măng (SCM). Nguyên lý, hệ thống thiết bị thi công công nghệ SCM, đất và các đặc trưng của đất cho công nghệ SCM. Thiết kế, quy trình gia cố nền đất yếu bằng công nghệ SCM. Ứng dụng công nghệ SCM xây dựng đường giao thông nông thôn và gia cố đê bao chống lũ
Số ĐKCB : M.122847, M.122848, VL.017284