chutduyenchutduyenGửi đây chút duyên tình đọc : Chân dung văn học / Nguyễn Thị Thanh Xuân. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng; Tp. Hồ Chí Minh : Như book, 2019. - 286tr. ; 24cm
Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học của tác giả về các nhà văn, nhà thơ Việt Nam như: Phan Khôi, Thiếu Sơn, Hoài Thanh, Bích Khê, Hồ Hữu Tường, Triều Sơn...
Số ĐKCB : M.123761, M.123760, VL.017474