bcdbcdBạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình / Lý Ái Linh ; Người dịch: Tố Hinh. - Hà Nội : Phụ nữ : Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. - 358tr. ; 21cm
Số ĐKCB : M.123519, M.123520, VV.079560