Sơ đồ cơ cấu tổ chứcSơ đồ cơ cấu tổ chức 

I. Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc
- Giám đốc: là người đứng đầu Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về mọi hoạt động của Thư viện và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Phó Giám đốc: giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo Thư viện, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy nhiệm cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Thư viện.
II. Các phòng chuyên môn:
1. Phòng nghiệp vụ:
Nhiệm vụ:
- Tham mưu, xây dựng vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm; Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện mới (Phân loại theo chuẩn DDC 23; Biên mục, mô tả theo chuẩn AACR II và khổ mẫu MARC 21; Định từ khóa theo Bộ Từ khóa chuẩn của Thư viện Quốc gia Việt Nam)
- Tổ chức, bảo trì CSDL biểu ghi thư mục tài liệu (về nội dung) nhằm bảo đảm tính chính xác và hiệu quả.
- Nghiên cứu, ứng dụng các chuẩn quốc tế và quốc gia liên quan đến nghiệp vụ thư viện; Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện KHTH và cán bộ thư viện quận, huyện, cơ sở; Hướng dẫn, tư vấn cho cán bộ thư viện các tỉnh thành, cơ quan thông tin khác về nghiệp vụ thư viện.
2. Phòng công tác bạn đọc:
Nhiệm vụ: Cấp và gia hạn thẻ bạn đọc; Cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện thông qua các phòng phục vụ như: Phòng Đọc tổng hợp, Phòng Báo - Tạp chí, Phòng Địa chí - Tra cứu, Phòng Mượn, Phòng Thiếu nhi và các phòng đọc chuyên biệt khác; Phối hợp tham gia công tác trưng bày, triển lãm tài liệu.
3. Phòng Thông tin - Thư mục:
Nhiệm vụ: Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục; Hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác; Tổ chức, xây dựng, củng cố và phát triển hoạt động thư viện quận huyện, phòng đọc sách cơ sở; Quản lý, xử lý kho sách luân chuyển và thực hiện công tác phục vụ ngoài Thư viện; Trích báo – tạp chí chỉ chỗ về Đà Nẵng.
4. Phòng Hành chính -  Tổ chức:
Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, tài chính - kế toán, thống kê - báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động của Thư viện; Tham mưu, tổ chức sắp xếp cơ cấu nhân sự của đơn vị; Tiếp nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, sách biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác. Phục hồi, bảo quản tài liệu; Thực hiện việc theo dõi, quản lý tài sản đơn vị; Quản lý công tác bảo vệ, vệ sinh; Khắc phục, sửa chữa các sự cố hỏng hóc…
5. Phòng Tin học:
Nhiệm vụ:
- Quản trị, duy trì và phát triển hệ thống thông tin của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng;
    - Đề xuất, xây dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin theo các chuẩn nghiệp vụ thư viện; Quản trị các CSDL; Tập trung cơ sở dữ liệu cho toàn bộ hệ thống thư viện công cộng, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tại thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức, quản lý, phục vụ theo yêu cầu độc giả tại phòng Đa Phương tiện; Cập nhật  và quản lý trang website Thư viện; Tham mưu, xây dựng thư viện điện tử và cách thức tổ chức phục vụ thư viện điện tử hiệu quả; Số hóa tài liệu địa chí và biên mục tài liệu số hóa theo chuẩn Dublin Core; In thẻ bạn đọc.


THÔNG TIN CÁ NHÂN BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Phạm Hồng Thái
Số điện thoại phòng làm việc: 02363.600.304
Số điện thoại di động:  0905.026.149
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phó Giám đốc: Vũ Thị Ân
Số điện thoại phòng làm việc: 02363.812.176
Số điện thoại di động:  0993.269.693
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc: Lê Thị Bích Phượng
Số điện thoại phòng làm việc: 02363.828208
Số điện thoại di động:  0914.017.503
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

THÔNG TIN CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Nghiệp vụ:

Điện thoại: 02363.817.123

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ - Số điện thoại di động: 0984.930.363

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hậu - Số điện thoại di động: 0935.241.901

2. Phòng Công tác Bạn đọc:

Điện thoại: 02363.849.912 - 02363.849.913

Trưởng phòng: Hà Thị Thanh Trúc - Số điện thoại di động: 0934.801.805

Phó trưởng phòng: Lê Thị Xuân - Số điện thoại di động: 0914.487.762

Phó trưởng phòng: Mai Đình Phố Châu - Số điện thoại di động: 01222.303.004

3. Phòng Thông tin Thư mục:

Điện thoại: 02363.828208

Phó trưởng phòng: Đỗ Như Tuấn - Số điện thoại di động: 0905.001.774

4. Phòng Tin học:

Điện thoại: 0236.3849916

Trưởng phòng: Phạm Xuân Thu

Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Minh - Số điện thoại di động:0905.118.994

5. Phòng Hành chính - Tổ chức:

Điện thoại: 02363.827.533

Trưởng phòng: Vũ Thị Thành - Số điện thoại di động: 0935.222.055

Phó trưởng phòng: Huỳnh Thị Thu Thủy - Số điện thoại di động: 0905.606.014

1. Chức năng
Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng do UBND thành phố thành lập, là đơn vị sự nghiệp văn hóa công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố Đà Nẵng, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại Đà Nẵng và nói về Đà Nẵng, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
- Xây dựng và trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố Đà Nẵng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà, phục vụ ngoài Thư viện phù hợp với nội quy Thư viện.
- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa của Đà Nẵng và đối tượng phục vụ của Thư viện.
- Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Đà Nẵng; xây dựng phong trào đọc sách báo sâu rộng trong nhân dân.
- Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin – thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng bạn đọc của Thư viện.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng.
- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương.
- Hợp tác quốc tế về lĩnh vực thư viện: tham gia các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị và dự án bồi dưỡng cán bộ thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức; tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động; triển lãm tài liệu theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố Đà Nẵng.
- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu, chi  khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch giao.

Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng hiện tại nằm trên hai mặt tiền số 46 đường Bạch Đằng và số 33 đường Trần Phú - Đà Nẵng, cạnh dòng sông Hàn thơ mộng, là địa điểm hết sức lý tưởng cho việc đọc sách, học tập, nghiên cứu của bạn đọc là  học sinh, sinh viên, cán bộ và nhân dân thành phố.


Tiền thân của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng là Thư viện tỉnh Quảng Nam - Đà nẵng, được thành lập vào ngày 02 - 9 -1975. Sau khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng có quyết định chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; Thư viện được mang tên Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng. (theo Quyết định số 902/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng).

Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng được UBND thành phố công nhận là Thư viện hạng II theo Quyết định Số 5416/QĐ-UBND ngày 28/07/2015.

Đơn vị chủ quản: Sở Văn hoá và thể thao thành phố Đà Nẵng