Công tử Liên Thành : Tiểu thuyết / Mãn Toạ Y Quan Thắng Tuyết ; Người dịch: Mai Dung. - Hà Nội : Lao động ; Công ty Cổ phần Sách Văn Việt, 2012. - 536tr. ; 24cm

Công tử Liên Thành : Tiểu thuyết / Mãn Toạ Y Quan Thắng Tuyết ; Người dịch: Mai Dung. - Hà Nội : Lao động ; Công ty Cổ phần Sách Văn Việt, 2012. - 536tr. ; 24cm

Số ĐKCBM.093575, M.093576, VL.012028