Chiêm tinh học toàn thư / Joanna Martine Woolfolk ; Người dịch: Lê Tuyên ; Hiệu đính: Lê Gia. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2014. - 705tr. : hình ảnh ; 24cm + 01 CD

Chiêm tinh học toàn thư / Joanna Martine Woolfolk ; Người dịch: Lê Tuyên ; Hiệu đính: Lê Gia. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2014. - 705tr. : hình ảnh ; 24cm + 01 CD

Tập hợp đầy đủ các thông tin mới nhất về chiêm tinh học với những hướng dẫn cụ thể vào từng năm trong cuộc sống để tiên đoán được sự kiện trong tương lai

Số ĐKCB :  M.101873, M.101872, VL.013160, TL.001127