Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Sưu tầm, biên soạn: Vũ Đình Quyền. - Hà Nội : Văn hoá - Thông tin, 2015. - 407tr. : ảnh màu ; 27cm

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Giới thiệu những lời dạy, những mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và một số tác phẩm của Người

Số ĐKCBM.102426, M.102430, VL.013284