Phát hiện và sử dụng nhân tài : Sách tham khảo / Nhiệm Ngạn Thân ; Dịch: Thuý Lan, Thanh Hà, Xuân Dược. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 215tr. ; 21cm

Phát hiện và sử dụng nhân tài : Sách tham khảo / Nhiệm Ngạn Thân ; Dịch: Thuý Lan, Thanh Hà, Xuân Dược. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 215tr. ; 21cm

Hàm chứa những tư tưởng, kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong cách dùng người, lựa chọn cán bộ, nghệ thuật lãnh đạo, thảo luận về tinh thần "đại học" và nêu lên các giá trị của văn hoá...

Số ĐKCBM.103021, VV.071498