Phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội / Trần Thị Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 231tr. ; 21cm. - Thư mục: tr. 218-227

Phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội / Trần Thị Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 231tr. ; 21cm. - Thư mục: tr. 218-227

Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội; khẳng định tính đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hoá; phương hướng và giải pháp phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội ở Việt Nam hiện nay

Số ĐKCBM.103022, VV.071499