Báo mạng điện tử - Những vấn đề cơ bản : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 311tr. : minh hoạ ; 21cm. - Phụ lục: tr. 298-300. - Thư mục: tr. 301-304

 Báo mạng điện tử - Những vấn đề cơ bản : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 311tr. : minh hoạ ; 21cm. - Phụ lục: tr. 298-300. - Thư mục: tr. 301-304

Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Internet cũng như báo mạng điện tử. Phân tích những đặc trưng cơ bản, mô hình, tổ chức bộ máy toà soạn và quy trình sản xuất của báo mạng điện tử. Hướng dẫn cách viết và trình bày nội dung báo mạng điện tử. Giới thiệu một số tờ báo mạng điện tử ở Việt Nam

Số ĐKCBVV.071502