Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với sử học Việt Nam / Biên soạn: Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Trần Xuân Thanh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 417tr. : ảnh màu ; 22cm. - ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Tạp chí Xưa và Nay

Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với sử học Việt Nam / Biên soạn: Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Trần Xuân Thanh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 417tr. : ảnh màu ; 22cm. - ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Tạp chí Xưa và Nay

Tập hợp các bài viết của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp viết về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, về các sự kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử và các hoạt động của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. Một số bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng Võ Nguyên Giáp

Số ĐKCB :  VV.071512