Ngày 29-7, UBND thành phố ban hành quyết định quy định chính sách thu nợ tiền sử dụng đất (SDĐ) đối với các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố giao quyền SDĐ để làm nhà ở và cho nợ tiền SDĐ trên địa bàn thành phố, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2013 và thay thế Quyết định số 4931/QĐ-UBND.

Ngày 29-7, UBND thành phố ban hành quyết định quy định chính sách thu nợ tiền sử dụng đất (SDĐ) đối với các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố giao quyền SDĐ để làm nhà ở và cho nợ tiền SDĐ trên địa bàn thành phố, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2013 và thay thế Quyết định số 4931/QĐ-UBND.

Một góc khu đô thị Đà Nẵng. Ảnh: Thu PhươngMột góc khu đô thị Đà Nẵng. Ảnh: Thu Phương
Một góc khu đô thị Đà Nẵng. Ảnh: Thu Phương

Theo đó, đối với các trường hợp còn nợ tiền SDĐ quy ra vàng trước ngày 1-7-2007 (kể cả những trường hợp đã ký lại hoặc chưa ký lại hợp đồng, phụ lục hợp đồng để quy ra nợ bằng tiền), nếu thực hiện việc trả nợ trước ngày 1-3-2016, tổng số tiền còn nợ được tính bằng cách lấy nợ vàng đã được quy đổi thành tiền (số lượng vàng còn nợ x đơn giá vàng 1.260.000 đồng/chỉ) cộng thêm tiền lãi theo mức lãi suất 1%/tháng. Thời gian tính lãi được tính từ ngày 1-7-2007 đến 15-6-2013.

Trường hợp còn nợ tiền SDĐ quy ra vàng 98% đã ký hợp đồng nợ tiền SDĐ kể từ ngày 1-7-2007 đến trước ngày 1-3-2011, nếu thực hiện việc trả nợ trước ngày 1-3-2016, tổng số tiền còn nợ được tính bằng cách lấy số tiền nợ gốc (được xác định bằng cách quy đổi số lượng vàng đang nợ thành tiền theo giá vàng tại thời điểm ghi nợ) cộng thêm tiền lãi theo mức lãi suất 1%/tháng. Thời gian tính lãi được tính từ ngày ký hợp đồng nợ đến ngày 15-6-2013.

Đối với trường hợp đang còn nợ tiền SDĐ quy ra vàng 98% và ký hợp đồng ghi nợ tiền SDĐ từ ngày 1-3-2011 đến trước ngày 15-6-2011, số nợ tiền SDĐ được tính bằng cách quy đổi số lượng vàng đang nợ thành tiền theo giá vàng tại thời điểm ghi nợ (tức số tiền nợ gốc). Trường hợp còn nợ tiền SDĐ và ký hợp đồng ghi nợ kể từ ngày 15-6-2011 trở về sau, số nợ tiền SDĐ được xác định bằng số tiền ghi trên hợp đồng giao quyền SDĐ. Số tiền ghi nợ (hoặc còn nợ) tiền SDĐ nêu trên sẽ được áp dụng đối các trường hợp trả nợ trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng nợ tiền SDĐ.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng quy định chính sách khuyến khích trả nợ sớm áp dụng đối với trường hợp nợ tiền SDĐ trước ngày 1-3-2011. Theo đó, nếu trả nợ tiền SDĐ kể từ ngày 29-7 đến 31-12-2013 sẽ được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 50% tổng số tiền lãi phát sinh. Nếu trả nợ từ ngày 1-1-2014 trở đi thì sẽ không thực hiện hỗ trợ giảm 50% tổng số tiền lãi phát sinh như trên; và chính sách hỗ trợ lãi suất khuyến khích trả nợ sớm được thực hiện với mức giảm 0,5%/mỗi tháng trả nợ trước hạn (tính trên tổng số tiền nợ được tính đến ngày 15-6-2013) so với thời điểm ngày 1-3-2016. Chính sách khuyến khích này được áp dụng đối với trường hợp trả hết nợ và trả một phần nợ tiền SDĐ. Riêng đối với trường hợp trả nợ một phần thì số tiền giảm để khuyến khích trả nợ sớm được tính theo tỷ lệ trên cơ sở số tiền trả và số tiền nợ.

Quyết định cũng nêu rõ nếu trả nợ kể từ ngày 1-3-2016 trở đi hoặc trả nợ sau 5 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng nợ tiền SDĐ thì người sử dụng đất phải nộp tiền SDĐ theo giá đất do UBND thành phố quy định tại thời điểm trả nợ.

VŨ KHA

theo baodanang.vn ngày 31/7/2013