tmcdtmcdHỏi thông minh đáp cực đỉnh = Power questions: Buid relationships, win new business, and influnce others : 337 câu hỏi cốt yếu giúp xây dựng mối quan hệ, giành lấy cơ hội kinh doanh mới và tạo ảnh hưởng đến mọi người / Andrew Sobel, Jerold Panas ; Người dịch: Ngân Thanh. - Hà Nội : Công ty Sách Alpha : Thanh niên, 2019. - 307tr. ; 21cm
Số ĐKCBM.121287, VV.078706, M.121288