tucuutucuuTự cứu khi gặp nguy hiểm
Patricia Boussiron,...[và những người khác] ; Biên dịch: Trần Giang Sơn
Cuốn sách giới thiệu những tình huống tự cứu khi gặp nguy hiểm giúp bạn đọc nâng cao ý thức an toàn cá nhân và khi đối mặt với nguy hiểm sẽ chủ động hơn trong việc đưa ra giải pháp tự bảo vệ bản thân, hơn nữa tích cực tham gia, cải tiến những giải pháp hiện có
Kí hiệu kho : M.124487-M.124488, VV.079867