ttttThương trường và 36 kế : Sổ tay doanh nhân
Biên soạn: Hồng Khanh, Minh Châu
Cuốn sách giới thiệu 36 kế được áp dụng trên thương trường của người Trung Quốc xưa, mỗi kế đều có lai lịch và những dẫn chứng vận dụng của nó. Ngày nay 36 kế được vận dụng và mang đậm tính chiến lược chiến thuật, ý nghĩa chỉ đạo mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh. Trong thời buổi cạnh tranh nghiệt ngã, muốn kinh doanh thành công trước hết cần người lãnh đạo đa mưu túc trí
Nxb Thanh Hóa, 2017 .-383tr , 21cm
Kí hiệu kho : M.115218, M.115219